DIVADLO BROADWAY, a.s.

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

DIVADLO BROADWAY, a.s.

Představenstvo společnosti

DIVADLO BROADWAY, a.s.

se sídlem Na Příkopě 988/31, Praha 1, PSČ: 110 00, IČO: 26425700,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6988
(dále "Společnost")


s v o l á v á m i m o ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u S p o l e č n o s t i ,


která se bude konat dne 3. 7. 2014 od 13:00 hodin v sídle notářské kanceláře
JUDr. Ivy Staňkové, notářky se sídlem v Praze, na adrese Radlická 2, Praha 5, PSČ: 150 00.


Pořad jednání: 1. Zahájení.

2. Rozhodování o podřízení Společnosti zákonu č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů, jako celku.

3. Rozhodování o změně stanov Společnosti.

4. Závěr

Podmínky pro výkon akcionářských práv na mimořádné valné hromadě:

Akcionář Společnosti je v souladu se stanovami Společnosti a právním řádem České
republiky oprávněn účastnit se valné hromady Společnosti a vykonávat na ní svá práva
spojená s akciemi. Akcionáři vlastnící akcie na jméno se prokazují předložením platného
průkazu totožnosti. Osoba jednající za akcionáře – právnickou osobu se prokazuje dále
předložením výpisu z obchodního rejstříku, z něhož vyplývá oprávnění příslušné osoby jednat
za takového akcionáře. Zúčastňuje-li se valné hromady zmocněnec akcionáře, je povinen
prokázat se písemnou plnou mocí, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení
na jedné nebo více valných hromadách.


Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Ad 2
Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje podřízení společnosti zákonu o obchodních
korporacích jako celku.“

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje podřízení Společnosti zákonu o obchodních
korporacích jako celku z důvodu zefektivnění činnosti Společnosti.

Ad 3
Návrh usnesení: "Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti tak, že stávající znění
stanov společnosti bude nahrazeno upraveným zněním, jak bylo předloženo
valné hromadě."

Zdůvodnění:

Představenstvo v návaznosti na navrhované podřízení Společnosti zákonu
o obchodních korporacích navrhuje přijetí změny stanov Společnosti
spočívající zejména v přizpůsobení stanov Společnosti nové právní úpravě.
Akcionář má právo vyžádat si na vlastní náklad a nebezpečí zaslání kopie
návrhu změny stanov Společnosti, přičemž návrh změny stanov Společnosti
je akcionářům k nahlédnutí také v sídle Společnosti (http://www.divadlo-broadway.cz/).


V Praze dne 3. 6. 2014

Představenstvo společnosti DIVADLO BROADWAY, a.s.

Jan Kopečný v roli D´Artagnana

Jan Kopečný v roli D´Artagnana

Fan club

DB na Facebooku